زندگی شغلی

کسب‌وُ‌کار، خلق ارزش در قالب محصول یا خدمت است. خلق ارزش فرآیندی‌ست که از جوانه‌زدن یک «ایده»، به شکوفایی «طرح»، تجلی «برنامه» و ثمردهی «محصول» تا تثبیت و توسعه کسب‌وُ‌کار ادامه دارد.
ساعاتی را که در این مسیر حرکت می‌کنیم، «زندگی شغلی» را تشکیل می‌دهد. برای بهتر شدن و موفقیت می‌خواهیم در این مسیر هم‌سفر باشیم.