زندگی شخصی

دانش مدیریت، سال‌هاست که برای سازمان‌ها کار می‌کند و راه‌کارهایی پیشنهاد می‌دهد تا عملکرد آن‌ها بهتر شود.
می‌خواهم دانش مدیریت و راهکارهای آن را از زاویه‌ای نگاه کنم که بشود زندگی شخصی را سروُ‌سامان داد. دانش مدیریت در خدمت آن چه که هستیم و آن چه که می‌خواهیم باشیم.