زندگی تحصیلی

حرکت قوی در مسیرِ آموختن و آموزاندن، نیازمند ارتباط قوی بین هم‌آموزان می‌باشد.
برای برقراری ارتباط مثبت و مؤثر در زندگی تحصیلی، با یکدیگر هم‌گام خواهیم بود.